Jiawei

jiawei npc genshin impact wiki guide
Region Liyue
Character Type Fishing Association

Jiawei is an NPC in Genshin ImpactNPCs are non-playable characters that can be interacted with and who makes an appearance in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

Liyue Angler

 

Genshin Impact Jiawei Information

Jiawei is a fisherman and member of the Fishing Association.

 

Where to Find Jiawei in Genshin Impact

  • Jiawei can be found at the Liyue Harbor.

 

Jiawei Notes & Tips

  • Jiawei Other notes, tips, & trivia go here.

 

 

Genshin Impact NPCs
Aoi  ♦  Blanche  ♦  Chef Mao  ♦  Cloud Retainer  ♦  Davy  ♦  Dongsheng  ♦  Doolan  ♦  Draff  ♦  Gygax  ♦  Hajime  ♦  Hertha  ♦  Hosseini  ♦  Ikuhara Gai  ♦  Iron Shoulder  ♦  Ji Tong  ♦  Kagawa  ♦  Komakata  ♦  Kujirai Momiji  ♦  Liben  ♦  Linyang  ♦  Lizzie  ♦  Madame Ping  ♦  Madarame Hyakubei  ♦  Marjorie  ♦  Master Zhang  ♦  Mikoshi Genichirou  ♦  Miyazaki Saburou  ♦  Moon Carver  ♦  Mountain Shaper  ♦  Ms. Yu  ♦  Nantuck  ♦  Paimon  ♦  Pan Guan'er  ♦  Qiuyue  ♦  Ruijin  ♦  Sakuya  ♦  Sara  ♦  Scaramouche  ♦  Schulz  ♦  Shimura Kanbei  ♦  Shizhuang the Strong  ♦  Teppei  ♦  The Unknown God  ♦  Ulman  ♦  Wagner  ♦  Xingxi  ♦  ZhipingTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈