Xingxi

xingxi npc genshin impact wiki guide
Region Liyue
Character Type Merchant

Xingxi is an NPC in Genshin ImpactNPCs are non-playable characters that can be interacted with and who makes an appearance in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

Owner, Mingxing Jewelry

 

Genshin Impact Xingxi Information

Liyue is the owner of the Mingxing Jewelry souvenir shop.

 

Where to Find Xingxi in Genshin Impact

  • Xingxi can be found at the Liyue Harbor.

 

Xingxi Notes & Tips

  • Xingxi Other notes, tips, & trivia go here.

 

 

Genshin Impact NPCs
Aoi  ♦  Blanche  ♦  Chef Mao  ♦  Cloud Retainer  ♦  Davy  ♦  Dongsheng  ♦  Doolan  ♦  Draff  ♦  Gygax  ♦  Hajime  ♦  Hertha  ♦  Hosseini  ♦  Ikuhara Gai  ♦  Iron Shoulder  ♦  Ji Tong  ♦  Jiawei  ♦  Kagawa  ♦  Komakata  ♦  Kujirai Momiji  ♦  Liben  ♦  Linyang  ♦  Lizzie  ♦  Madame Ping  ♦  Madarame Hyakubei  ♦  Marjorie  ♦  Master Zhang  ♦  Mikoshi Genichirou  ♦  Miyazaki Saburou  ♦  Moon Carver  ♦  Mountain Shaper  ♦  Ms. Yu  ♦  Nantuck  ♦  Paimon  ♦  Pan Guan'er  ♦  Qiuyue  ♦  Ruijin  ♦  Sakuya  ♦  Sara  ♦  Scaramouche  ♦  Schulz  ♦  Shimura Kanbei  ♦  Shizhuang the Strong  ♦  Teppei  ♦  The Unknown God  ♦  Ulman  ♦  Wagner  ♦  ZhipingTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈